..........

کارگاه همدلی ۱۴۰۲

کارگاه همدلی مخصوص دبیران

کارگاه‌های همدلی مجتمع آموزشی فرهنگ با هدف ایجاد همبستگی، تعامل مثبت و ارتقاء همکاری بین معلمان و دانش‌آموزان تشکیل می‌شوند.

کارگاه داستان و بازی

کارگاه‌ داستان و بازی معلمان

داستان و بازی یکی از ابزارهای مهم وکارآمد برای معلمان هستند. افزایش توانمندی معلمان به صورت عملی، برای استفاده از این ابزار از اهداف برگزاری این دوره بود.