فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته ، انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن را در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند .

فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته ، انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن را در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند .

فرهنگ مدرسه ای سبز با ارزش هایی سبز می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند

دریافت بروشور مدرسه

ارتباطات ما

- آموزش و پرورش

- سیاره گامبیت

مدرسه ما

- بخش ربایتک

- بخش آزمایشگاه

- بخش موسیقی

- بخش ورزشی

با ما درتماس باشید:

تهران پارس بلوار شاهد تقاطع خدابنده و جمیلی شبستری مجتمع آموزشی فرهنگ

۷۷۳۲۸۷۰۰ ۰۲۱

۱۰۰۴ ۷۷۹۶ ۰۲۱