فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته ، انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن را در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند .

فرهنگ مدرسه ای سبز با اندیشه ای سبز ، می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته ، انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن را در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند .

فرهنگ مدرسه ای سبز با ارزش هایی سبز می کوشد برای تربیت شهروندی برجسته انسان بودن، آزاد اندیشیدن و تمرین زندگی کردن در اشلی کوچک در ذهن سبز فرزندانمان تثبیت کند

دریافت برشور مدرسه
ارتباطات ما - آموزش و پرورش - سیاره گامبیت
مدرسه ما - بخش ربایتک - بخش آزمایشگاه - بخش موسیقی - بخش ورزشی
با ما درتماس باشید:

تهران پارس بلوار شاهد تقاطع خدابنده و جمیلی شبستری مجتمع آموزشی فرهنگ

۷۷۳۲۸۷۰۰ ۰۲۱ ۱۰۰۴ ۷۷۹۶ ۰۲۱