..........

زهرا علوی

مشاور روانشناسی
دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
كارشناسي ارشد روان‌شناسي شخصیت
کارشناسی روان‌شناسی بالینی
مدرس کارگاه بازی درمانی شناختی رفتاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران
درمانگر کودک و نوجوان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سپهر معرفت و احیا
مشاور و مربی مهارت های زندگی مدرسه ابتدایی دخترانه سپهر و تکریم
عضو طرح استعدادسنجی کودکان فرهنگسرای هنگام