..........

کارگاه‌های کانگورو و ببراس

کارگاه‌های کانگورو و ببراس

مجتمع آموزشی فرهنگ با همکاری موسسه فاطمی کارگاه‌هایی را برای آمادگی دانش‌آموزان جهت شرکت در مسابقات کانگورو و ببراس برگزار کرده است.