..........

شورای دانش‌آموزی دبستان ۱۴۰۲

شورای دانش‌آموزی

شوراهای دانش‌آموزی نهادی است که اعضای آن با رأی‌گیری بین دانش‌آموزان پایه‌های مختلف مدرسه فرهنگ برگزیده می‌شوند.