..........

دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا

  1. دکترای روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
  2. کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
  3. عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه تهران
  4. رییس مؤسسه روانشناسی دانشگاه تهران
  5. عضو انجمن علمی کودکان استثنایی ایران
  6. مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی احیا
  7. نویسنده کتاب «آسیب شناسى روانى کودک و نوجوان.” : انتشارات سمت، ۱۳۹۷»