..........

زهرا علوی

 

  • دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • كارشناسي ارشد روان‌شناسي شخصیت
  • کارشناسی روان‌شناسی بالینی
  • مدرس کارگاه بازی درمانی شناختی رفتاری، مرکز روان شناسی و مشاوره دانشگاه تهران
  • درمانگر کودک و نوجوان مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سپهر معرفت و احیا
  • مشاور و مربی مهارت های زندگی مدرسه ابتدایی دخترانه سپهر و تکریم
  • عضو طرح استعدادسنجی کودکان فرهنگسرای هنگام