..........

کارگاه‌های اختصاصی دانش‌آموزان

کارگاه‌های اختصاصی والدین

کارگاه اختصاصی دانش‌آموزان

شناخت خود و دیگران/ پذیرش تفاوت‌ها
بهبود عزت نفس و اعتمادبه‌نفس/ احترام به دیگران

مهارت ارتباط مؤثر

روش‌های مختلف برقراری ارتباط/ دوست‌یابی و کارگروهی

مهارت تفکر خلاق

تولید ایده‌های نو/ راه‌های جدید بهبود تفکر نقادانه/ تشخیص واقعیت از شایعه و غیرواقعیت

مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله

تعریف درست از مسئله/ آموزش بارش مغزی/انتخاب بهترین راه حل

مهارت کنترل هیجانات منفی

شناخت احساسات/ ارتباط احساسات و رفتارهای ما/ چگونگی مدیریت احساسات منفی

مهارت همدلی و پذیرش

همدلی کنیم نه همدردی/ کودک خود را همان‌گونه که هست ببینیم

مهارت حل مسئله

هر مسئله و چالش بیش از یک راه حل دارد

مهارت قانون‌گذاری

هر انتخاب پیامدی دارد/ مسئولیت‌پذیری را از کودکی آموزش دهیم

مهارت برقراری ارتباط مؤثر

ازی کودکان را جدی بگیریم/ رفتارهای تهدیدآمیز برای نیازهای بنیادین عاطفی کودکم را بشناسم