..........

شیوه آموزش زبان در مجتمع آموزشی فرهنگ به روش student-centered است. دانش‌آموزان با توجه به سطح علمی و همچنین آزمون شیوه یادگیری به سطوح مختلف تقسیم و گروه بندی شده‌اند. در هر گروه از تمام سطوح CEFR قرار دارند که سرگروه بالاترین سطح آن اعضا را دارد. البته در مقطع ابتدایی غالبا دانش آموزان A1/A2 Starter A1/2 movers , A1/2 Flyers هستند گروه ها ثابت هستند و تنها جایگاه افراد داخل گروه بر اساس میزان پیشرفت تغییر می‌کند. برای ثبت ارزیابی ۴ محور S/L/ R/W داخل کلاس ارزیابی می‌شود و گزارش‌ها به صورت مدرک مشابه‌سازی شده دانشگاه کمبریج به صورت فصلی به دانش‌آموزان دارای پیشرفت سطحی داده می‌شود.

دریافت گواهی پیشرفت سرگروه منوط به پیشرفت تمام اعضای گروه است. هر کلاس یک دستیار مربی TA دارد که این شخص بیشترین تجربه و سطح را بین زبان‌آموزان هر کلاس دارد. لازم است دستیار، قدرت رهبری خوبی نیز داشته باشد. کتاب انتخاب شده برای آموزش زبان در مجتمع آموزشی فرهنگ Big English است که تمام المان‌های لازم برای فعالیت‌های گروهی و انفرادی را دارد و لازم به تهیه وسایل کمک آموزشی توسط دانش‌آموزان نیست. برای مطالب پایه مشابه الفبا مطابق روش Flip-Learning تولید محتوا شده که در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد. در مجموع دانش‌آموزان در رقابت سالم با هم پیشرفت می‌کنند و لازم است برای دریافت گواهی پیشرفت به سایر اعضای گروه و همکلاسی‌ها نیز کمک کنند.

کلاس زبان فرهنگ