اردوی تابستانه دوره دوم متوسطه فرهنگ

عکس دسته‌جمعی اردوی ۱۴۰۱
                 

اردوی تفریحی تابستانه‌ی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

اردوی برون‌مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در مجموعه تفریحی ورزشی چمران برگزار شد.
اردوها و بازدیدها، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی دانش‌آموزی در دبیرستان فرهنگ است. اگرچه فعالیّت‌هایی همچون بازدیدها و برنامه‌های اردویی در مدرسه به عنوان برنامه‌های جانبی شناخته می‌شوند، اما در حقیقت نقشی اساسی در برنامه آموزشی و تربیتی مدرسه دارند و تلاش مجتمع فرهنگ نیز بر این است تا از این فرصت، علاوه بر تقویّت نشاط و ایجاد تنوّع در برنامه مدرسه، در جهت مواجهه نزدیک دانش‌آموزان با آموزه‌های علمی و تربیتی استفاده نماید. به اختصار می‌توان اهداف کلی مدرسه از برگزاری اردوها و بازدیدها را چنین بیان کرد:
• کمک به فرآیند اجتماعی‌شدن و ارتقاء مهارت‌های زندگی
• افزایش آگاهی‌های عمومی و محیطی نسبت به مشاغل، علوم و فنون گوناگون
• کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی
• ایجاد تنوّع و پرهیز از یکنواختی و روزمرّگی در فرآیند آموزش و تحصیل
• ایجاد فرصتی برای تخلیه هیجانات کودکی