اردوی تابستانه‌ دوره دوم متوسطه

اردوی تابستان ۱۴۰۱

اردوی برون‌مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در مجموعه تفریحی ورزشی چمران برگزار شد.
اردوها و بازدیدها، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی دانش‌آموزی در دبیرستان فرهنگ است. اگرچه فعالیّت‌هایی همچون بازدیدها و برنامه‌های اردویی در مدرسه به عنوان برنامه‌های جانبی شناخته می‌شوند، اما در حقیقت نقشی اساسی در برنامه آموزشی و تربیتی مدرسه دارند و تلاش مجتمع فرهنگ نیز بر این است تا از این فرصت، علاوه بر تقویّت نشاط و ایجاد تنوّع در برنامه مدرسه، در جهت مواجهه نزدیک دانش‌آموزان با آموزه‌های علمی و تربیتی استفاده نماید. به اختصار می‌توان اهداف کلی مدرسه از برگزاری اردوها و بازدیدها را چنین بیان کرد:
• کمک به فرآیند اجتماعی‌شدن و ارتقاء مهارت‌های زندگی
• افزایش آگاهی‌های عمومی و محیطی نسبت به مشاغل، علوم و فنون گوناگون
• کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی
• ایجاد تنوّع و پرهیز از یکنواختی و روزمرّگی در فرآیند آموزش و تحصیل
• ایجاد فرصتی برای تخلیه هیجانات نوجوانی