مربیان

اعضای تیم فرهنگ

مربیان ورزش

آقای صحرایی

مربی ورزش

آقای ولی‌زاده

مربی ورزش

خانم محمدی

مربی ورزش