ثبت نام اصلی

ثبت نام دبستان

مشخصات فردی(Required)

مشخصات پدر

مشخصات مادر

مشخصات فردی دانش آموز

دانش آموز راست دست است یا چپ دست؟(Required)
آیا دانش آموز بیمه دارد؟(Required)
بیمه تکمیلی دارد؟(Required)

محل سکونت

آیا فرزندتان نیاز به سرویس دارد؟(Required)