فلسفه برای کودکان

اهمیت و ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان آینده‌ ای روشن تنها به دست کودکان توانمند (نه کودکانی دنباله رو) ساخته می شود و با قرار دادن کودکان در جایگاه اصلی روند آموزش و پرورش به جای برآوردن خواسته های خود، نیازهای کودکان را هسته‌ی اصلی کار قرار داده ایم. ما در فلسفه برای کودکان از…