ضرورت آموزش هنر و خلاقیت به کودکان

دپارتمان هنر چیست؟ بهتر است خیلی ساده درباره این ترکیب صحبت کنیم. دپارتمان یک کلمه ی فرانسویست به معنی گروهی که در حیطه‌ی خاصی از یک مجموعه ی کلی‌تر فعالیت می‌کنند. با این تعریف ترکیب “دپارتمان هنر” برای ما ملموس تر می‌شود. وقتی گروهی تشکیل می‌شود که به یک حیطه‌ی خاص بپردازد بی‌شک زمانی موفق…

هنر نمایش چیست؟

نمایش

دپارتمان هنر، هنر نمایشی با عنایت به نقش راهبردی تئاتر در آموزش‌های تحصیلی، ابتدا جنبه‌های مختلف این هنر را به عنوان «ابزار» یا «موضوع» آموزش به کودکان بررسی و تشریح خواهیم کرد. آن گاه از نمایش خلاق به عنوان روشی راهبردی برای توسعه نمایش در آموزشگاه‌های کشور یاد می‌کنیم و برای حفظ رویکرد کاربردی نوشتار،…