دورههای آموزشی خانواده‌ها و برگزاری کارگاه‌های تخصصی با موضوعات کودک شاد، کودک مسئولیت‌پذیر، کودک مضطرب و ارتباط موثر نوجوان با خانواده

اردوهای مادر- فرزند در مدرسه اردوهای هدفمند یک یا چند روزه اردوهای هدفمند یک یا چند روزه اجرای طرح تابستانی شاد

‌دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان همکاری‌ با‌ دانشگاه‌های صنعتی‌شریف،‌ خواجه نصیرالدین طوسی،‌ علم و صنعت ایران