لیست ویدئو های مشاوره مجتمع آموزشی فرهنگ

کارشناسی مباحث بلوغ – قسمت اول – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
مشاوره – فرزند پروری مقتدرانه – پاسخگویی – آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا
کارشناسی مباحث بلوغ – قسمت دوم – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
کارشناسی مباحث بلوغ – قسمت سوم – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
کارشناسی مباحث بلوغ – قسمت چهارم – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
کارشناسی مباحث بلوغ – قسمت پنجم – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
کارشناسی مباحث بلوغ – قسمت ششم – آقای دکتر حیدر احمدی زارع