لیست ویدئو های مشاوره مجتمع آموزشی فرهنگ

مشاوره – هماهنگی تربیتی والدین – آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا
مشاوره – اهمیت تغذیه مناسب در زمان پاندمی کرونا قسمت (۱) – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
مشاوره – فرزند پروری بر قاعده سه میم – آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا
مشاوره – اهمیت تغذیه مناسب در زمان پاندمی کرونا قسمت (۲) – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
مشاوره – ارتباط موثر با فرزندان ، ضرورت و چرایی – آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا
مشاوره – اهمیت تغذیه مناسب در زمان پاندمی کرونا قسمت (۳) – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
مشاوره – اهمیت تغذیه مناسب در زمان پاندمی کرونا قسمت (۴) – آقای دکتر حیدر احمدی زارع
مشاوره – فرزند پروری مقتدرانه – انتظارات – آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا
مشاوره – ارتباط موثر با فرزندان – چگونگی – آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا